બંદગીની        રેશમી       સોગાતને
કેમ   હું   ભૂલી    શકું    એ   વાતને

એક   કારણ  તો  મળે   પીડા  વિષે ,
રાત   આખી   હું    જગાડું   જાતને

એ  વિચારો  માત્રથી   ડર   લાગતો
ગામના   લોકો     ચગાવે     વાતને

લાગણી  બેફામ  દોડી   રગ   મહી
હૈયું     ભૂલી  જાય   એની   ઘાતને

ચાંદ   લંબાવી  દે આજે આ મિલન
મેં   મનાવી  લીધી  છે  આ   રાતને

– અમિત ત્રિવેદી