પોકળ  શબ્દો લઈ  તું બોલે
છળ લઈ તું ઈશ્વરના ખોળે?

એક વેળા  ઈશ્વરને સાંભળ
ટેવવશ   તું   મંદિરમાં બોલે

ઈશ્વરને    પુકારી     આવી
રાવણની  તું   આંખો  ખોલે

આ  રીતે  મંઝિલ મળશે શું
કેવળ  અટકળ   માંડી  દોડે

સાત  જનમના  લેણા  દેણા
સાથ  એનો   શાને     છોડે?

 

– અમિત ત્રિવેદી