આમ જુઓ   તો   ઘણું   નડતું   હવે
ને   છતાં  તે   જ   મને   ઘડતું   હવે

શોધવામાં     જિંદગી    પૂરી    થશે
ઝાંઝવાને     મૂક    તું   પડતું   હવે

સઘળું દોડી આવશે ઝરણાંની  જેમ
છોડ તું  વળગણ   બધું  નડતું  હવે

એ વિકલ્પો તો જ અગણિત આવશે
છોડ એને   જયાં   નથી  જડતું હવે

બારણે   તું   આવીને   પાછી   ફરી
એ જ કારણ બસ મને  નડતું   હવે

– અમિત ત્રિવેદી