રંગો ભૂલા પડ્યા, ચહેરો મારો કોરોકટ છે
લ્યો,આંખો પણ મારી,હ્રદયથી જોવા લાગી છે

હું જાણું છું , મારા શબ્દો તારી પાસે શું છે
સાતે સૂરે છીપલામાં મોતી જોવા લાગી છે

તું ના વાંચી શકે તો હું લે બદલી નાખું છું
હું જાણું છું કે લિપી મારી ખોવા લાગી છે

થોડો દૂર રાખીને તું શું બોલે રાખે ત્યાં ?
હું પાસે બોલ્યો તેની અસર ધોવા લાગી છે

રાતભર સૂતો લઇ એ સપનું સરકી જતું જોયું
પરબારું આવ્યું પાસે તો તું રોવા લાગી છે

– અમિત ત્રિવેદી