સૌ  પ્રથમ  તો તું  ખળભળ થશે
છેવટે    તું    જ   ઝળહળ    થશે

દોડ    મારી       કટોકટ     હશે?
એ   વળી   એક  અટકળ   થશે?

તું    કિનારે     ભલે     શાંત    હો
જળમાં જો, તું જ ખળખળ  થશે

તું   સઘળાં     ગણિત      છોડજે
લાગણી   ખૂબ    ઝળહળ   થશે

શ્ચાસ     છૂટે       પછી    આવશે
આખરી   એક    અટકળ    થશે

– અમિત ત્રિવેદી