રણકે શ્રધ્ધા જો   તું   સમજણ  રાખે
ઈશ્વર   દરિયા નીચે   રણ  પણ રાખે

મારો   પડછાયો  પણ મારો ક્યાં  છે?
એ   તો   સૂરજ સાથે  સગપણ  રાખે

લીલાં   સપનાં   રાખી   સૂતા  હો તો
લીલી   ભીનાશો   સૂરજ   પણ  રાખે

એ   મંદિરમાં   રોજે   રોજ   જવાનો
ખોટું   શું? ત્યાં  બીજું ઘર પણ રાખે

તું   માણસ   વચ્ચે માણસ શોધે છે?
જળમાં ડૂબી જળમાં પરજણ રાખે?

હૈયામાં   તું   નામ   કશું   પણ રાખે
રગ રગમાં   દોડી એ સગપણ  રાખે

– અમિત ત્રિવેદી