ભીડની   વચ્ચે   રહ્યા   છે  માણસો
સાવ  ખોટા   નીકળ્યા છે  માણસો

કાળજું   તોડી   ગયા   જે  માણસો
ભીડમાં  જોવા  મળ્યા  છે  માણસો

માણસો  યે  ક્યાં રહ્યા  છે માણસો
વાત  એ કરતાં  રહ્યા   છે  માણસો

લાગણી   એ     ચીતરીને    કાગળે
રંગ  જોવાને   મ ળ્યા  છે  માણસો

આયના   સામે   રહી    તું  પૂછજે
માણસો યે ક્યાં રહ્યા  છે  માણસો

– અમિત ત્રિવેદી