સગપણ  બધાં તોડી   કરી  છે માપણી
કોની હતી?, કોની   હશે  આ   છાવણી?

માણસ   હતો,   ઠંડી  હતી, મૃત્યું   હતું
શું  કામની છે  ત્યાં  હવે  આ   તાપણી?

બંધન   તને   લાગે   હવે  તારી   વફા
ઘરની બધી  ખોટી  પડી   છે  માપણી

શંકા   તબીબોને       સતાવે   મોતની
આ  ખૂનને બદલે મળી   છે    લાગણી

મારા   હિસાબે   લાગણી   ખોટી  પડી
પાડી હતી તે ‘ના’ અને  મેં   ‘હા’ ગણી

– અમિત ત્રિવેદી