આ  બાગમાં ફોરમ  છવાઈ   છે  બધે
ચૂંટી   લઈ  ફૂલો,   ઘવાઈ   છે   બધે

એ  રંગ  તો પાકો  હતો  ભગવો  છતાં
રંગીન  ત્યાં  ભૂરકી  છવાઈ   છે   બધે

મનમાં હતી,  તારી બધી  વાતો  હતી
ને  એ  ગઝલ  મારી ગવાઈ  છે  બધે

તેં  તો  હવામાં   તીરને    છોડ્યું  હતું
તો  લાગણી   શાને  ડઘાઈ  છે  બધે?

ને  સાંજ   વેળા  મોર  ગ્હેકે છે  અહીં
બાંધ્યા નથી  તોરણ  નવાઈ  છે  બધે

– અમિત ત્રિવેદી