દરિયા જેવો દરિયો છલકે એવી વાત કહ્યી છે તે
રોમે રોમે વ્હાલમ મલકે એવી વાત કહ્યી  છે  તે

શબ્દો લઈ લખવા બેસુ તો
        વાત વહે ખળખળ
અમથી અમથી બેસી રહું તો
        આંખ્યુંમાં જળજળ

અરીસામાં  ચહેરો  અટકે એવી વાત કહ્યી   છે  તે
દરિયા જેવો દરિયો છલકે એવી વાત કહ્યી છે તે

        શમણાઓનું રેશમ છે
                તું મુજ અંગ પર બિરાજ
        હૈયું ઝંખે હૂંફ તો
                વહાલમ    રાજાધિરાજ

હોઠેથી   ટહુકો  છટકે  એવી  વાત   કહ્યી  છે  તે
દરિયા જેવો દરિયો છલકે એવી વાત કહ્યી છે તે 

                                                   – અમિત ત્રિવેદી