શ્વાસની રટણા કરો છો તો એનું શું ?
મોતની ભ્રમણા કરો છો તો એનું શું ?

પ્રેમનો દોરો પરોવી   બાંધો   મણકા
ને પછી છણકા કરો છો તો એનું શું?

શું લખે   એ લેખ   વિધીના  કહી ને
રોજ સરવાળા કરો છો તો એનું શું?

આમ તો બોલો બધે ઈશ્વર  રહે  છે
ને પછી ભડકા કરો છો તો એનું  શું?

મીણ જેવી જાત લઈને તો ફરો  છો
ને પછી તણખા કરો છો તો એનું શું?

– અમિત ત્રિવેદી