હું જે નથી  એ  તું  મને   થાવા  કહે
સંબંધ તો  એ  આકરો  લાગી  સહે

મારે  ખુલાસા આપવાના  હોય તો
ત્યાં  લાગણી સંબંધમાં  થાકી જશે

એવા  બધા સંબંધ  ત્યાં  તાજા  રહે
જ્યાં  એ  કરેલી  ભૂલને   ભૂલી  વહે

હું છું તેના કરતાં વધુ પૂર્ણતા   મળે
એવા બધા સબંધો ત્યાં તાજા હશે

શતરંજની  જેવા જ  સંબંધો  બધા
જેવી તમારી ચાલ  એવી  એ  ચલે

– અમિત ત્રિવેદી