સરવાળા બાદબાકી અહીં કેવાં ખોટાં પડે છે
તમારા જવાથી વાતાવરણમાં ભાર વધે છે.

મારા દિલમાં પ્રવેશ તમારા હાથમાં છે
તમારાં જવાની વાત ભલે લોકો ઝહે છે.

મંદિરની મૂર્તિઓ ક્યારેક ધબકી તો હશે
તેથી જ લોકોના ટોળા અહીં આવતાં રહે છે.

તમે છોડી ગયાં અમે ક્યાં વિરોધ કર્યો છે
આંકેલા પગલાં પર વિધાતાનો હાથ રહે છે.

– અમિત ત્રિવેદી

સ્વર : ચૈતન્ય વ્યાસ