બોલીએ નમો મહાવીર, બોલીએ નમો ત્રિશલા નંદા
વંદન કરીએ મહાપ્રભુને, નિરખી નિર્મલ આંખોમાં

વંદન કરીએ અરિહંતને, ૐ નમો અરિહંતાણં
ધ્યાન ધરી સિધ્ધ ભગવંતોનુ, ૐ નમો સિધ્ધાણં

મન સ્મરીલે આચાર્ય દેવોને, ૐ. નમો આયરિયાણં
વંદન ઉપાધ્યાય દેવોને, ૐ નમો ઉવજ્ઝાયાણં

તમે અમારા તારણહારા, ગાઈએ તવ ગુણગાન
વંદન સઘળા સાધુજનોને, નમો લોએ સવ્વસાહૂણં

રોમ રોમમાં પુલકિત થઈને, પંચ દેવને નમન કરો
પળે પળે સૌ જપતા રહીએ, એસો પંચ નમુક્કારો

દૂર થશે સઘળા પાપો, નિત્ય હૈયે નવકાર ગણો
અર્થ એનો સહુ સમજી લઈએ, સવ્વ પાવપણાસણો

મંત્ર એક નવકાર જગતમાં સર્વ મંગળોમાં અતિ મંગળ
મંગલાણં ચ સવ્વ સિં, પઢમં હવઇ મંગલ

-અમિત ત્રિવેદી

સ્વર : અનુપા પોટા, નિશા પારઘી અને વૃંદ
સ્વરાંકન : મુકુન્દ ભટ્ટ