સંબંધ બાંધી  ફૂલને  છોડી   ને  ક્યાં  ગયા?
ઝાકળ બનીને ફૂલમાં પોઢી  ને  ક્યાં  ગયા ?

ઉધ્ધાર  મારો  થાય   ખરો    તે   છતાં  મને
ભ્રમણા  બધી  અહીં હરિ જોડી ને ક્યાં ગયા

રોજે   મને   નવી    દુવિધાઓ    મળે   છતાં
મારા  હતા  એ  સારથિ, દોડીને   ક્યાં  ગયા

સૂરજમુખીનું     રોજ    નવું     ફૂલ    ખીલતું
તાજા   વિચારને  કવિ  ખોળી  ને  ક્યાં  ગયા

તખ્તી હતી  છતાં  હરિ  ઘર  ભૂલી  જાય  છે
ઝંખું  છતાં  મને  હરિ   છોડીને   ક્યાં  ગયા

-અમિત ત્રિવેદી