પ્રત્યેક ક્ષણને સાચી જીવાય તો મજાનું
જીવન પ્રવાસ નોખો સચવાય તો મજાનું

તું લાગણી છુપાવે, હું લાગણી છુપાવું
નેનામ જો પરસ્પર બોલાય તો મજાનું

એના બધાં રહસ્યો જાણેછતાં શુકન છે
સંબંધ જો ગુલાબી બંધાય તો મજાનું

એ બારણેટકોરા પડવા છતાં ન ખોલે
વરસો પછી મળે મન લલચાય તો મજાનું

એનેફરીવળે છે યાદો બધી અચાનક
બંધ કમાડ એના ખોલાય તો મજાનું

-અમિત ત્રિવેદી